مشاهده گزارش تصاویر و
سونوگرافی

با در دست داشتن کد ملی و شماره پرونده خود نتایج آزمایش های خود را مشاهده کنید.
کلیک کنید

مشاهده تصاویر
Radiology - M.R.I - CTscan
سنجش تراکم استخوان

با در دست داشتن کد ملی و شماره پرونده خود نتایج تصویربرداری های خود را مشاهده کنید.
کلیک کنید

نوبت دهی

جهت نوبت دهی اینترنتی کلیک کنید
کلیک کنید